Odporúčame
Balné máte úplne ZADARMO

Dôležité odkazy


Nano-impregnácia a ošetrenie papiera a dreva - WAProtect 500 ml


22.80€ s DPH
19.00€ bez DPH

 Vypredané 

  • Popis produktu
  • Informácie
  • Hodnotenie

Impregnácia papiera a dreva - WAProtect

Hydrofóbna impregnácia na papier a drevo na báze rozpúšťadla s obsahom nano častíc.

Je určená na dlhodobé, vodovzdorné ošetrenie savých povrchov - dreva, korku a papiera.

Nano vrstva vyvoláva odpudivý efekt voči vode a nečistotám.

Má vynikajúce účinky pri použití na drevené stavby - plotypergolyaltány, plochy okolo bazénov a terasyzáhradný nábytok, korkové podlahy a obklady, papierové tapety, kartónové obaly, modelárske výrobky a pod.

Produkt WAProtect od FUTURAMA sa dá použiť na hydrofóbnu povrchovú impregnáciu riadne vyschnutého a opracovaného dreva bez akejkoľvek povrchovej úpravyalebo na drevo ošetrené moridlami a lazúrami na vodnej alebo liehovej báze. Hydrofóbny prípravok sa nehodí na staršie (zoxidované) drevo a tiež ani na povrchy už ošetrené inými ochrannými nátermi, napr. penetrácia, dvojzložkové impregnácie a pod. Na povrch ošetrený hydrofóbnym prostriedkom WAProtect nemožno aplikovať (alebo len obtiažne) iné vrstvy - napr. farby.

Nano náter je po uschnutí nelepivý, nevytvára povlak.

Impregnácia WAProtect mierne zvýrazňuje štruktúru a farebnosť ošetreného dreva, korku, papiera.

 

Návod na použitie hydrofóbnej impregnácie dreva WAProtect:

Príprava povrchu: Povrch musí byť suchý, zbavený prachu a nečistôt, bez plesní, machov a rias. Nesmie byť zoxidovaný a zasolený.

Teplota pri aplikácii: Aplikujte pri teplote +5  až +30°C.

Aplikácia: Neriediť, použite priamo z originálneho balenia. Pred použitím pretrepte.  Prípravok aplikujte namáčaním, nástrekom alebo náterom v tenkej súvislej vrstve.  Nanášajte do navlhčenia (zalesknutia) povrchu. Povrch musí byť celoplošne vlhký. Na zosilnenie účinku je možné naniesť druhú vrstvu. Po aplikácii je nutné nasledujúcich 24 hodín pri dodržaní aplikačnej teploty ochrániť náter pred vodou. Pri aplikácii striekaním(sprejovaním, rozprašovačom) je nutné zabezpečiť dostatočnú ventiláciu. Aerosól nesmie byť inhalovaný, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu pľúc.

Formovanie nanovsrtvy: Nastane v suchu a pri aplikačnej teplote po 24 hodinách, preto je po aplikácii nutné chrániť náter pred dažďom(vodou) počas 24 hod. Pri nižšej teplote je doba dlhšia.

Čistenie povrchu: Povrch je možné čistiť vodou. Nie sú potrebné čistiace prostriedky ani tlaková voda. Nečistiť abrazívnymi prostriedkami!

Obnovenie a znovu natretie: V prípade zníženého efektu impregnácie môže byť BTProtect jednoducho rovnakým spôsobom znova aplikovaný. 

Spotreba: Cca 80 až 150ml/m2 podľa nasiakavosti povrchu.

Funkčnosť hydrofobizácie povrchu až 5 rokov podľa expozície a zaťaženia. Nano vrstva je odolná teplotám do cca 120°C. Nechráni pred rozpálenými tukmi a olejmi.

Základné zloženie: Zmes organických rozpúšťadiel so špeciálnymi nanoprísadami. Obsahuje Isopropylalkohol >75% č.CAS 67-63-0, č.ES(EINECS):200-661-7 . Zirkónium-tetrabutanolát <1% č.CAS 1071-76-7, č.ES(EINECS):213-995-3. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Obsah VOC: 100%. Neobsahuje žiadne vosky, silikóny ani akrylátové zložky.

Farba: priehľadný, takmer bezfarebný.

Skladovanie: Pri teplote +5 až +30 °C. Udržujte obal vždy dobre zavretý. Skladujte na odvetrávanom mieste, mimo dosahu potravín. Chráňte pred mrazom, slnkom a prehriatím. Skladovateľnosť: min.24 mesiacov od dodania.

Vhodné hasiace prostriedky: hasiaci prášok, pena na hasenie alkoholu, CO2, trieštený vodný prúd. Nevhodné hasiace prostriedky: Silný prúd vody.

Rizikové vety: R11: Veľmi horľavý. R36/37: Dráždi oči a dýchacie cesty R67: Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

Bezpečnostné vety: S2: Uchovávajte mimo dosah detí. S7: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. S16: Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. S23: Nevdychujte aerosóly. S24/25: Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. S26: V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S39: Použite ochranu očí/tváre. S46: V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S51: Používajte len na dobre vetranom mieste. 

Upozornenie: Použitie prípravku vyskúšajte vždy na nenápadnom mieste. Uvedené informácie nemôžu byť považované za záruku vhodnosti výrobku pre danú aplikáciu.

Nespotrebované zvyšky impregnácie odovzdajte na zbernom mieste nebezpečného odpadu. Použitý obal PET je recyklovateľný.  Úplne vyprázdnené obaly odložte do triedeného odpadu. Na recykláciu odovzdajte len úplne vyprázdnené obaly.  Nádoby nespaľujte ani nerežte horákom, nebezpečenstvo výbuchu.

Funkčnosť hydrofobizácie povrchu: až 5 rokov podľa expozície.

Krajina pôvodu: Česká republika.                                 Dovozca pre SR: FUTURAMA, s.r.o., Západný rad 1, 81104 Bratislava. www.impregnacie.sk  www.futurama.eu.sk www.nanoimpregnacie.sk www.nanoimpregnacia.s www.nanostierace.sk

 

 

  • Kód: 74135
  • Prepravná hmotnosť: 0.52kg

Môžete byť prvý kto napíše hodnotenie Napíšte hodnotenie

Content

Tento mesiac tieto akcie


Akcia