Odporúčame
Balné máte úplne ZADARMO

Dôležité odkazy


CSProtect 5L - Hydrofóbny spevňovač


132.00€ s DPH
110.00€ bez DPH

Pridať do košíka:


  • Popis produktu
  • Informácie
  • Hodnotenie

Hydrofóbny spevňovač kameňa CSProtect

 

Spevňovač na kameň s hydrofóbnym účinkom CSProtect je určený pre spevnenie a hydrofobizáciu všetkých druhov minerálnych savých kameňov poškodených poveternostnými vplyvmi alebo ako preventívne ošetrenie proti týmto vplyvom. Má široké využitie - na vonkajšie dlažby, terasy, balkóny, kamenné schody, príjazdové cesty a chodníky, parapety a obloženie okien, obklady domov, fasády, kamenné múriky, ploty a nosné steny, krby, sochy, studne, hroby, a pod. Aplikuje sa ako finálny spevňujúci a ochranný náter na prírodný kameň. Nevytvára lesklý povrch, nemení vzhľad materiálu. CSProtect - hydrofóbny spevňovač kameňa spevňuje štruktúru a povrch kameňa a predlžuje jeho životnosť. Porézne a svetlé kamene ( pieskovec, travertín ) sa týmto ošetrením stávajú odolnými nielen voči vode, odreniu, ale aj špine, na ktorú sú inak veľmi náchylné. Spevňovač kameňa je vysoko odolný voči teplotným zmenám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu i exhalátom a ošetrený povrch kameňa je netoxický. Kameň ošetrený hydrofóbnym spevňovačom je chránený pred rastom machov a soľami.

Výhoda prípravku CSProtect spočíva v jednoduchej aplikácii, dlhej životnosti - až 15 rokov, nízkej spotrebe a priaznivej cene. Ďalšou prioritou je zlúčený spevňujúci a zároveň hydrofóbny účinok prípravku. Spevňujúci a hydrofóbny náter CSProtect nemení povrch kameňa, nevytvára na povrchu škrupinu a zachováva paropriepustnosť a priedušnosť kameňa. V porovnaní s methyl-silikátovými spevňujúcimi prípravkami vykazuje veľmi dobrú odolnosť voči pôsobeniu UV žiarenia a neobsahuje rozpúšťadlá.

 

Technické informácie o výrobku:

Farba: Číra, priehľadná

Zloženie: Zmes špeciálnych aditív na vodnej báze. Obsahuje menej ako 0,5% KOH č.CAS: 1310-58-3, č.EC(EINECS): 215-181-3

Vhodné hasivá: Nehorľavý

Spotreba: 200 - 500 ml/m2 v závislosti na štruktúre povrchu, miere narušenia kameňa a požadovanej hĺbke prieniku do materiálu (v prípade pieskovca cca 500 ml/m2).

Skladovanie: Pri teplote +5 až +25 °C. Udržujte obal dobre zavretý. Zaistite dostatočné vetranie. Chráňte pred mrazom, slnkom a prehriatím. Skladujte oddelene od potravín. Neskladujte spoločne s kyselinami.

Skladovateľnosť: min.12 mesiacov v pôvodnom uzavretom obale.

 

Návod na použitie hydrofóbneho spevňovača CSProtect:

Príprava kameňa: Povrch musí byť suchý, čistý, bez prachu, súdržný, nezoxidovaný a nezasolený.

Aplikačná teplota: +4°C až +40°C

Neriediť, použite priamo z originálneho balenia. Pred použitím pretrepte. Prípravok aplikujte nástrekom, náterom alebo valčekom do zavlhčenia povrchu. Nadbytočné množstvo, ktoré sa nevsiakne do 10min, musí byť odstránené. Pri aplikácii nástrekom je nutné zaistiť dostatočnú ventiláciu, aerosól nesmie byť inhalovaný.

Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale.

Hydrofóbny účinok: nastane po cca 4 hodinách (po túto dobu chráňte ošetrený povrch pred dažďom)

Spevňujúci účinok: spevnenie je úplne vyzreté po cca 14 dňoch

Doba účinku prevedenej aplikácie: až 15 rokov

Bezpečnostné výstrahy:

Rizikové vety(R vety): R22 Škodlivý po požití. R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

Bezpečnostné vety(S vety): S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S7 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. S23 Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly. S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc, S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár, S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

 Prvá pomoc: Ak sa objavia zdravotné ťažkosti, aj v prípade pochybností, pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy vyhľadajte lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou. Pri styku s pokožkou odložte všetok kontaminovaný odev a pokožku umyte veľkým množstvom vody a mydlom. Pri požití nevyvolávať zvracanie, vypláchnuť ústa, vypiť veľké množstvo vody.

Upozornenie: Použitie prípravku vyskúšajte vždy na nenápadnom mieste. Uvedené informácie nemôžu byť považované za záruku vhodnosti výrobku pre danú aplikáciu.

Použitý obal PET je recyklovateľný. Úplne vyprázdnené obaly odložte do triedeného odpadu. Na recykláciu odovzdajte len úplne vyprázdnené obaly. Obaly so zvyškami výrobku je nutné odovzdať na zberné miesto určené na odovzdávanie nebezpečných odpadov.

Krajina pôvodu: Česká republika.                                 Dovozca pre SR: FUTURAMA, s.r.o., Západný rad 1, 81104 Bratislava.

www.impregnacie.sk  www.futurama.eu.sk www.nanoimpregnacie.sk www.nanoimpregnacia.s www.nanostierace.sk

  • Kód: 74123
  • Prepravná hmotnosť: 6kg

Môžete byť prvý kto napíše hodnotenie Napíšte hodnotenie

Content

Tento mesiac tieto akcie


Akcia