Odporúčame
Balné máte úplne ZADARMO

Dôležité odkazy


WOOD PROTECT 5L - IMPREGNAČNÝ NÁTER NA DREVO


192.00€ s DPH
160.00€ bez DPH

Pridať do košíka:


  • Popis produktu
  • Informácie
  • Hodnotenie
Hydrofóbny a olejofóbny nano náter na drevo - WoodProtect
 
WoodProtect je nano náter - nano lak na drevené povrchy. Je určený ako na priame použitie priamo na drevený povrch ako jediný náter, alebo ho možno tiež použiť na ochranu dreva ktoré už bolo natreté iným náterovým systémom, a to aj na drevo ošetrené olejmi alebo voskami.
Na povrchu dreva vytvára hydrofóbnu a olejofóbnu ochranu, zvyrazňuje a stmavuje farbu a štruktúru dreva. Pri použití ako dodatočná ochrana na lazúry, oleje a vosky už povrch opticky nemení. Vyhodou náteru Wood Protect je, že na povrchu nevytvára vrstvu, ktorá by sa mohla po čase začať oddeľovať, lúpať a praskať, takže pri následnej renovácii nie je potrebné opaľovať alebo obrusovať pôvodné vrstvy.
Ochranná impregnácia na drevo WoodProtect bola špeciálne vyvinutá odborníkmi na dlhotrvajúce ošetrenie predovšetkým tvrdých druhov dreva - duba, buku, javora, orecha, jaseňa, atď. vystavených vonkajším poveternostným podmienkam. Nanesením nano náteru sa na povrchu dreva vytvorí transparentná vrstva, ktorá spôsobí odpudivosť voči vode, špine a olejom.
Jedinečné vlastnosti tejto impregnácie sa prejavujú pri ošetrení dreva, ktoré obsahuje prirodzene viac olejov – napr. teak. Ten sa dá inými impregnáciami len ťažko ošetriť a ak áno, tak ich účinok trvá podstatne kratší čas, než napr. pri smreku alebo borovici.
Ochranná impregnácia je určená na všetky druhy dreva - tvrdého aj mäkkého, použitého v exteriéri aj interiéri. Nano náter WoodProtect je vhodný najmä na exteriérové ​​drevené stavby – ploty, pergoly, altány, plochy okolo bazénov a terasy, záhradný nábytok, podlahy a obklady, apod.
Nano impregnácia chráni drevo pred rastom plesní, hnilobou a poškodzujúcimi vplyvmi vonkajšieho prostredia – kyslými dažďami, exhaláciami a opakovaným premŕzaním.
Impregnácia WoodProtect sa aplikuje ako konečná povrchová úprava na vyschnuté a opracované drevo, alebo na drevo ošetrené olejmi a lazúrami, ktoré drevo úplne difúzne neuzavrú. WoodProtect poskytuje vynikajúcu ochranu proti UV žiareniu - obmedzuje tmavnutie (černanie) dreva. Pri aplikácii na difúzne otvorené lazúry predĺži životnosť dreva vrátane lazúry až o niekoľko rokov.
Impregnáciou WoodProtect sa nemení priedušnosť ani paropriepustnosť dreva - nevzniká nepriedušná škrupina.
Nano náter je po uschnutí transparentný, nevytvára lesklý film.
Aplikácia nano náteru Wood Protect silno zvýrazňuje farebnosť dreva a jeho štruktúru - pred aplikáciou sa odporúča vykonať test na malom skrytom mieste.
 
Návod na použitie ochrannej impregnácie dreva WoodProtect:
Základné zloženie: Zmes organických rozpúšťadiel so špeciálnymi nanoprísadami.
Farba: Priehľadný, takmer bezfarebný.
Miešanie: Neriediť, použite priamo z originálneho balenia. Pred použitím dôkladne pretrepte.
Spotreba: Cca 60 ml/m2 na 1 vrstvu podľa nasiakavosti dreva, tj. výdatnosť cca 15 m2 z jedného litra.
Teplota pri aplikácii: +5 ° C až +25 ° C, pri vlhkosti max.75%
Príprava povrchu: Povrch musí byť suchý, čistý, bez prachu a nečistôt, bez lakov, plesní, machov a rias, nezoxidovaný. Prípadnú oxidáciu dreva odstrániť pred aplikáciou Odšeďovačom dreva.
Aplikácia: Impregnáciu WoodProtect aplikujte náterom alebo valčekom, (v nevyhnutnom prípade nástrekom) v tenkej súvislej vrstve do navlhčenia (zalesknutia) celého povrchu tak, aby impregnácia zbytočne nestekala. Na zosilnenie účinku je možné naniesť druhú vrstvu krížom k prvej vrstve (mokré do mokrého).
Pri aplikácii používajte ochranné pracovné pomôcky, aerosól nesmie byť vdychovaný, mohlo by dôjsť k poškodeniu pľúc. Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale.
Po aplikácii je nutné nasledujúcich 12 hodín ochrániť impregnovaný povrch pred vodou (dažďom) a teplotou pod +5°C.
Formovanie nanovrstvy: Nastane po 12 hodinách v suchu pri aplikačnej teplote, pri dostatočnej ventilácii.
Čistenie povrchu: Oplachom vodou alebo navlhčenou jemnou textíliou. Nie sú potrebné čistiace prostriedky ani tlaková voda. Nečistiť abrazívnymi prostriedkami!
Obnovenie impregnácie: V prípade zníženej ochrany môže byť náter WoodProtect rovnakým spôsobom aplikovaný znova.
Funkčnosť hydrofobizácie a olejofobizácie WoodProtect: až 5 rokov podľa expozície.
 
Štandardné vety o nebezpečnosti:
H226 Horľavá kvapalina a pary. H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Bezpečnostné upozornenia: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P261 Zabráňte vdychovaniu aerosólov. P280 Používajte tvárový štít. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P304+P340 Pri vdýchnutí Preneste osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P405 Uchovávajte uzamknuté. P370+P378 V prípade požiaru: Na uhasenie použite práškový hasiaci prístroj/piesok/oxid uhličitý. P501 Odstráňte obsah/obal podľa miestnych predpisov. Nespotrebované zvyšky zlikvidujte ako nebezpečný odpad odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo na miesto určené obcou. Úplne vyprázdnené nádoby odložte do triedeného odpadu. EUH208 Obsahuje (1-metyletylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Skladovanie: Pri teplote +5 až +30 °C.
Udržujte obal dobre uzavretý. Skladujte z dosahu potravín. Chráňte pred mrazom,
slnkom a prehriatím. Skladovateľnosť: min. 12 mesiacov od dátumu uvedeného na
obalu.
Upozornenie: Prípravok pred použitím vždy vyskúšajte na malom skrytom
mieste. Uvedené informácie nemôžu byť považované za záruku vhodnosti výrobku pre danú aplikáciu.
 
Signálne slovo: Nebezpečenstvo

 

  • Prepravná hmotnosť: 5.5kg

Môžete byť prvý kto napíše hodnotenie Napíšte hodnotenie

Zákazníci, ktorí si kúpili tento tovar, objednávali tiež...


Content

Tento mesiac tieto akcie


Akcia